Home

Algemeen

Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 aan. Voor de laatste keer rapporteren wij in de opzet zoals die de afgelopen jaren gebruikelijk was. De begroting 2023 kent een andere structuur; de bestuursrapportages zullen in 2023 deze wijze volgen.

Deze tweede bestuursrapportage geeft de voortgang en afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2022, die u in november 2021 heeft vastgesteld en in Eerste bestuursrapportage 2022 heeft bijgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 oktober 2022, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan zijn opgenomen.

De Begroting 2022 en de realisatie daarvan heeft voor het vorige coalitieakkoord als basis. Omdat er inmiddels een nieuw coalitieakkoord wordt uitgevoerd (en is verwerkt in de Begroting 2023) hebben we in deze rapportage alleen afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022 opgenomen. De thema's waarvoor de uitvoering op koers ligt ten opzichte van die begroting (groene kleur voor resultaat en middelen) zijn niet weergegeven. In de Jaarstukken 2022 leggen we uiteraard verantwoording af over alle behaalde resultaten ten opzichte van de begroting.

Verwacht financieel resultaat

De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een voordelige bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2022 met € 1.694.955. Een aantal ontwikkelingen werkt ook structureel door. Voor 2023 is er een nadelige bijstelling van € 131.817 en voor de  jaren 2024-2025 neemt de financiële positie toe met € 41.715 voor 2024 en € 50.293 voor 2025.
De herstructurering en herfinanciering van onze langlopende geldleningen dragen in positieve zin bij aan het resultaat.

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2022-2025

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

Begroting 2022 (jaarschijf 2022) en Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2025 (vanaf jaarschijf 2023)

-46.202

-454.177

-1.607.065

-3.114.676

Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen 

-94.361

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2022

-1.694.955

131.817

-41.715

-50.293

Totaal

-1.835.518

-322.360

-1.648.780

-3.164.969

+ = tekort - = overschot

 

Realisatie van beleid

In deze bestuursrapportage vindt u naast eventuele financiële afwijkingen ook beleidsmatige ontwikkelingen die zich tot 1 oktober 2022 hebben voorgedaan bij de uitvoering van de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Ook vindt u de stand van zaken van de realisatie van de heroverwegingen in deze bestuursrapportage.

Het jaar 2022 kenmerkt zich door extreme ontwikkelingen. De inval van Rusland in Oekraïne heeft niet alleen een enorme vluchtelingenstroom op gang gebracht, maar heeft ook geleid tot wereldwijde schaarste van grondstoffen. Ook de noodzaak om als overheid mondiaal bij te moeten springen in de energiemarkt is ongekend. Met dergelijke ontwikkelingen was in de Begroting 2022 geen rekening gehouden. De gevolgen voor onze gemeentelijke uitvoering vindt u in deze bestuursrapportage terug.

Tot slot

Er zijn grote wereldwijde en landelijke ontwikkelingen die de uitvoering van onze begroting in 2022 nog steeds kunnen beïnvloeden. We blijven graag met de raad in gesprek over de gevolgen daarvan voor Neder-Betuwe.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe

De secretaris,

De burgemeester,

Gerrit Stam

Jan Kottelenberg

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33