Bijlagen

Heroverwegingen

Heroverwegingen

Pr.

2022

2023

2024

2025

Verantwoording realisatie bezuiniging

Overdragen stedenband aan samenleving

P1

0

-4.000

-4.000

-4.000

In september 2022 heeft de raad besloten de stedenband per 1 januari 2023 op te zeggen.

Budgetneutraal opstellen Neder-Betuwe magazine

P1

0

-10.000

-10.000

-10.000

Overleg met de uitgever wijst uit dat advertentie-inkomsten teruglopen (ondernemers worden terughoudender, de oplage is laag) en de productiekosten stijgen (grondstoffen papier en verspreiding). De komende maanden onderzoeken we alternatieve mogelijkheden om het Neder-Betuwe magazine uit te geven.

Halveren bijdragen aan opvang van (zwerfdieren)

P2

0

-15.000

-15.000

-15.000

In de Begroting 2023 hebben wij de raad voorgesteld deze heroverweging te herzien.

Versoberen toezicht en handhaving

P2

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Aan de heroverweging Boa toezicht / VTH wordt invulling gegeven en is in lijn met de gemaakte afspraken

Versoberen bestuurlijke trainingen rampenbestrijdingen

P2

0

-3.000

0

-3.000

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Niet meer meedoen aan de boomfeestdag

P3

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

In de Begroting 2023 hebben wij de raad voorgesteld deze heroverweging te herzien

Verminderen (financiële) ondersteuning aan burgerinitiatieven

P3

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

Er zijn geen nieuwe groen-initiatieven met bewoners gestart. Er is nog een beperkt budget om de lopende initiatieven te onderhouden. De bezuiniging wordt daarmee behaald.

Vertragen verledden van lichtmasten

P3

0

-5.000

-5.000

-5.000

In de Begroting 2023 hebben wij de raad voorgesteld deze heroverweging te herzien

Halveren bijdrage aan het Laanboompact

P3

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

In de begroting 2023 hebben wij uw raad voorgesteld de halvering van de bijdrage aan het laanboompact een jaar later in te laten gaan, per 2024. Abusievelijk had dit 2025 moeten zijn, omdat de bestuurlijke afspraken tot en met 2024 lopen. We zullen dit in de 1e bestuursrapportage van 2023 meenemen.

Uitstellen en faseren revitaliserings- en verkeersprojecten

P3

-146.000

-182.000

-147.000

-106.000

Gerealiseerd

Verhogen uurtarief voor de afhandeling van ontwikkelingen

P3

-37.000

-75.000

-75.000

-75.000

We hebben de uurtarieven al eereder verhoogd. Verder verhogen is niet haalbaar. Het voordeel is op een andere manier behaald.

Versoberen subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF)

P4

-10.000

-30.000

-30.000

-30.000

De subsidieregeling wordt beeindigd. Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin deze innovatiesubsidie kon worden aangevraagd.

Verminderen bijdrage aan Regionaal Investeringsfonds (RIF)

P4

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

De jaarlijkse bijdrage aan het RIF is afgebouwd van € 3 per inwoner naar € 2 per inwoner.

De Vluchtheuvel - bezuiniging op het aangeboden groepswerk voor volwassenen (zelfvertrouwen voor vrouwen)

P5

0

-6.663

-6.663

-6.663

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Verloskundigepraktijk Ochten (+ kraamzorg en orthopedagoog) - minder frequent geven van prenatale groepsvoorlichting

P5

0

-2.500

-2.500

-2.500

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Eleos - de jaarlijkse activiteit tijdens de jaarlijkse opvoedweek laten vervallen

P5

0

-1.189

-1.189

-1.189

In de begroting 2023 is voorgesteld deze heroverweging te schrappen.

GGD Gelderland-Zuid - verlagen budget voor maatwerk

P5

0

-12.986

-12.986

-12.986

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Projectsubsidie sport-stimulering – De projectsubsidie sportstimulering heeft een looptijd tot en met 2022

P6

0

-25.000

-25.000

-25.000

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Bevordering sportdeelname - budget naar beneden bijstellen

P6

0

-2.773

-2.773

-2.773

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Verminderen bijdrage aan aanvullende programma's Bibliotheek door inzet VVE-/OAB-middelen

P6

0

-15.000

-15.000

-15.000

De heroverweging is niet dat de bijdrage aan de Bibliotheek wordt verminderd, maar dat de bijdrage op een andere manier wordt bekostigd, namelijk met VVE-/OAB-middelen die we van het Rijk ontvangen.
Op dit moment zijn we in overleg met de Bibliotheek over de mogelijkheden. Binenkort zal blijken in hoeverre de heroverweging te realiseren is.

Muziekonderwijs - budget naar beneden bijstellen

P6

0

-8.889

-8.889

-8.889

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Bevordering actieve kunstzinnige vorming - budget naar beneden bijstellen

P6

0

-1.000

-1.000

-1.000

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Welzijn en Sociaal Cultureel Werk - budget naar beneden bijstellen

P6

0

-3.000

-3.000

-3.000

In de begroting 2023 is voorgesteld deze heroverweging te schrappen.

Budget wijkmanagement - budget naar beneden bijstellen, verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan kleine aanpassingen in de openbare ruimte zoals een bankje, een voetbalplek of een bijdrage aan een JOP

P6

0

-18.000

-18.000

-18.000

Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd.

Exploitatie gebouw de Notenbalk

P6

0

-9.000

-9.000

-9.000

De heroverweging is gerealiseerd door nieuwe huurovereenkomsten met de Hervormde School en de vereniging Kunst & Vriendschap.

Taakstelling op de ambtelijke organisatie

P7

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

In de begroting 2023 hebben wij de raad voorgesteld deze heroverweging te schrappen.

Verder digitaliseren van dienstverleningsprocessen

P7

0

-24.000

-24.000

-24.000

De uitwerking van deze heroverweging vindt nu plaats. We verwachten dat de heroverweging vanaf 2023 gerealiseerd gaat worden.

Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting

P7

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

In de Begroting 2022 waren heroverwegingen opgenomen om de begroting meerjarig sluitend te kunnen presenteren. Een van die heroverwegingen betrof een taakstelling van € 100.000 die door realistisch(er) te ramen gerealiseerd moest worden in de exploitatiebegroting. In de eerste bestuursrapportage hebben wij u gemeld dat deze incidenteel voor 2022 is gerealiseerd. Wij hebben u bij de eerste bestuursrapportage ook geïnformeerd dat we de exploitatiebudgetten zouden door nemen. Dit hebben we met het opstellen van deze bestuursrapportage grotendeels gerealiseerd door de realisatie tot en met 1 oktober af te zetten ten opzicht van de begroting. De voor- en nadelen op taakveld niveau zijn verwerkt.

Verhogen inkomsten toeristenbelasting

P7

0

-50.000

-50.000

-50.000

Dit betreft met name verhogen van de toeristenbelasting in relatie tot de huisvesting van arbeidsmigranten. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Bij de begroting 2023 hebben wij u voorgesteld deze heroverweging te herzien en af te ramen met € 40.000.

Efficiëntere inzet Avri in het beheer openbare ruimte

P7

0

-100.000

-200.000

-300.000

In de begroting 2023 hebben wij u voorgesteld deze heroverweging te herzien, vanaf 2023 is daarin een bedrag van €50.000 opgenomen. De gesprekken met Avri zijn nog gaande.

Totaal aan heroverwegingen

-414.000

-830.000

-892.000

-954.000

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33