Home

Algemeen

Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 per 1 oktober 2022. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen.

Opbouw en indeling van de bestuursrapportage

De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan op de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Deze bestaat uit een voorwoord van het college, uiteenzetting van de financiële positie, incidentele of structurele ontwikkelingen, overige kleine verschillen en de beleidsmatige en financiële verantwoording. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen per programma, waarna bijlagen volgen met de stand van zaken van heroverwegingen en bezuinigingen.

Verantwoording op de begrotingsprogramma’s

De beleidsmatige en financiële verantwoording is opgezet vanuit dezelfde begrotingsprogramma’s als de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien:

 • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
 • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
 • Programma 3: Fysieke Leefomgeving
 • Programma 4: Economie
 • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet
 • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn
 • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien.

Elk programma kent in deze bestuursrapportage de volgende opbouw:

 • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 -2025;
 • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per thema (voor thema's waarin afwijkingen te melden zijn)
  • Wat willen wij bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor dat thema verloopt;
  • Ontwikkelingen binnen het thema;
  • Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma;
  • Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het  kosten?
   • met een toelichting op de afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld;
   • en een overzicht van de mutaties in reserves


  Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen

  De paragrafen in de begroting geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van die begroting. Deze worden in elke paragraaf belicht vanuit een ander perspectief. Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen wanneer die aan de orde zijn. In deze bestuursrapportage zijn geen ontwikkelingen te melden, de paragrafen zijn daarom niet opgenomen.

  Stoplichtmodel voor de realisatie van beleid

  In onze planning & controldocumenten gebruiken we een stoplichtmodel om de realisatie van het beleid aan te geven. Per thema geven we aan of resultaat, tijd en middelen op schema liggen:

  • Resultaat:
   Worden de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) behaald of is het al gelukt de doelstellingen te behalen?
  • Tijd:
   Verloopt het behalen van de doelstellingen qua planning op schema? Of is het volgens planning gelukt de doelstellingen te behalen?
  • Middelen:
   Zijn de toegekende middelen toereikend (geweest)?


  Resultaat en tijd

  Voor de voortgang van resultaat en tijd gebruiken wij allereerst de reguliere stoplichtkleuren rood, oranje en groen. Sinds de Jaarstukken 2020 is daaraan de kleur blauw toegevoegd. Die kleur gebruiken wij wanneer geen van de andere kleuren voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer in het afgelopen jaar is besloten de planning of doelen bij te stellen, en de realisatie sindsdien verloopt conform dat gewijzigde besluit.

  De vier kleuren voor resultaat en tijd betekenen het volgende.

   

  Het resultaat is binnen de geplande tijd behaald, of de realisatie verloopt volgens planning.

  De doelstellingen zijn wel behaald, maar niet binnen de geplande tijd.
  Of: de planning is wel gehaald, maar de doelstellingen zijn niet volledig behaald. Of (voor lopende initiatieven): het is nog niet zeker of het resultaat gehaald kan worden binnen de geplande tijd.

  We verwachten de doelstellingen niet te behalen en/of wijken sterk af van de planning.

  Anders, bijvoorbeeld: Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waardoor de doelstellingen en/of de planning zijn bijgesteld.

   

  Middelen

  Voor de middelen gebruiken we alleen de drie kleuren van het stoplicht.

  De doelstellingen zijn of worden binnen het beschikbare budget behaald.

  Het is nog niet zeker of de doelstellingen binnen het beschikbare budget behaald kunnen worden

  Het budget is of wordt overschreden, of er is budget over.

  Groen = geen toelichting in deze bestuursrapportage

  Wanneer in 2022 een thema conform planning, doelen en budget is verlopen, is dat thema niet opgenomen in deze bestuursrapportage. Wanneer één van de drie afwijkt, wordt toegelicht wat daar aan de hand is.

  Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33