Home

Algemeen

De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Incidentele Ontwikkelingen

Pr.

2022

2023

2024

2025

Bestuur (Robuust rechtsbeschermingssysteem)

1

-25.872

0

0

0

Openbare orde en veiligheid (Extra capaciteit BOA's (Meicirculaire 2022))

2

32.927

0

0

0

Verkeer en vervoer (afrekening afsluitingPolsestraat)

3

170.000

0

0

0

Verkeer en vervoer (openbare verlichting)

3

52.000

0

0

0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (vervanging vanwege essentaksterfte)

3

0

94.050

94.050

94.050

Riolering (verhoging krediet Vogelbuurt)

3

0

-195.300

0

0

Milieubeheer (klimaatakkoord meicirculaire 2022)

3

202.513

0

0

0

Milieubeheer (klimaatakkoord meicirculaire 2022)

3

-202.513

0

0

0

Milieubeheer ( zonneveld Medel)

3

-50.000

0

0

0

Milieubeheer (energie-armoede/besparing)

3

500.407

0

0

0

Milieubeheer (ontv subsidie energie-armoede/besparing)

3

-500.407

0

0

0

Ruimtelijke ordening (invoeringkst Omgevingswet septembercirculaire 2022)

3

261.881

0

0

0

Ruimtelijke ordening (Wet Kwaliteitsborging Bouwen septembercirculaire 2022)

3

42.951

0

0

0

Ruimtelijke ordening (invoeringkst Omgevingswet septembercirculaire 2022)

3

-261.881

0

0

0

Ruimtelijke ordening (Wet Kwaliteitsborging Bouwen septembercirculaire 2022)

3

-42.951

0

0

0

Wonen en bouwen (aframen vrije veldtoezicht)

3

-160.000

0

0

0

Diverse taakvelden (Avri IBOR)

3

54.000

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (opbrengst grondverkoop ABC terrein)

4

-97.148

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (winstuitkering Medel)

4

-5.650.000

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie (vrijval mantelondersteuner)

5

-60.000

0

0

0

Inkomensregelingen (Energietoeslag meicirculaire 2022)

5

456.945

0

0

0

Inkomensregelingen (Energietoeslag septembbercirculaire 2022)

5

424.168

0

0

0

Inkomensregelingen (TOZO)

5

65.020

0

0

0

Begeleide participatie (IU Participatie (meicirculaire 2022))

5

70.385

0

0

0

Begeleide participatie (Werkzaak WIW)

5

52.560

0

0

0

Arbeidsparticipatie (Inburgering (meicirculaire 2022))

5

8.444

0

0

0

Arbeidsparticipatie (Inburgering (septembercirculaire2022))

5

27.346

59.487

47.086

0

Arbeidsparticipatie (DU septembercirculaire 2022)

5

40.290

0

0

0

Geescaleerde zorg 18+ (vrijval budget Beschermd wonen)

5

-150.000

0

0

0

Geescaleerde zorg 18- (IU Voogdij (meicirculaire 2022))

5

25.037

0

0

0

Onderwijshuisvesting (1e inrichting en Meubilair)

6

0

42.763

0

0

Ondewijshuisvesting (ventilatie Rehobothschool)

6

190.000

0

0

0

Ondewijshuisvesting (ventilatie uitkering (suvis))

6

-190.000

0

0

0

Onderwijsbeleid en leerlingzaken( leerlingenvervoer Oekraïne septembercirculaire 2022)

6

36.875

0

0

0

Sportbeleid enactivering (SPUK 2022)

6

17.716

Sportbeleid enactivering (SPUK 2022)

6

-17.716

Sportbeleid enactivering (SPUK 2021)

6

65.196

Sportbeleid enactivering (SPUK 2021)

6

-65.196

Overhead (Monitoring Sociaal Domein)

7

20.000

50.000

0

0

Overhead (Vergoeding cursussen)

7

-36.700

0

0

0

Overhead (Eindheffing werkkostenregeling)

7

-92.000

0

0

0

Overhead (Vervanging personeel bij ziekte)

7

250.000

0

0

0

Overhead (Extra middelen inhuur derden)

7

188.464

0

0

0

Overhead (ICT extra ondersteuning lopende trajecten)

7

106.390

0

0

0

Algemene Uitkering (afronding voorgaande jaren)

7

170.879

0

0

0

Algemene Uitkering (meicirculaire 2022)

7

-2.487.369

0

0

0

OZB Woningen (toename aantal woningen)

7

-179.086

0

0

0

OZB niet-woningen (toename aantal niet woningen)

7

-108.266

0

0

0

Treasury (rente langlopende leningen)

7

-150.000

0

0

0

Sportaccomodaties (skatepark)

6

-32.500

32.500

0

0

Bestemmingen van 2022 naar 2023:

Bestuur (onderzoek precariomiddelen)

1

-35.000

35.000

0

0

Bestuur (participatieplatform)

1

-39.500

39.500

0

0

Verkeer en vervoer (vb.aanleg Randweg Ochten)

3

-40.000

40.000

0

0

Cultureel erfgoed (kerktoren Ijzendoorn)

3

-151.000

151.000

0

0

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (herstel inrit bedrijfsverplaatsing Kegelaar)

4

-57.500

57.500

0

0

Economische promotie (gastvrije waaldijk)

4

-50.000

50.000

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie (schoolmaatschappelijk werk)

5

-32.500

32.500

0

0

Geescaleerde zorg 18+ (beschermd wonen)

5

-30.000

30.000

0

0

Sportaccomodaties (skatepark)

6

-32.500

32.500

0

0

Overhead (doorontw.fin informatievoorziening)

7

-303.800

303.800

0

0

Overhead (I&A programmagids vertraging ICT trajecten)

7

-270.000

270.000

0

0

Bestemmingen van 2022 naar 2023 via AR

R(AD)

1.041.800

-1.041.800

0

0

Algemene Reserve (afrekening afsluiting Polsestraat)

R

-170.000

0

0

0

Algemene Reserve (winstuitkering Medel)

R

5.650.000

0

0

0

Reserve Essentak (vervanging vanwege essentaksterfte)

R

0

188.100

-94.050

-94.050

Reserve Duurzaamheid (klimaatakkoord meicirculaire 2022 / zonneveld medel)

R

252.513

0

0

0

Reserve Omgevingswet (invoeringkst. Omgevingswet/ WKB septembercirculaire 2022)

R

304.832

0

0

0

Totaal

-989.866

271.600

47.086

0

+ is tekort, - is overschot

De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door:

Structurele Ontwikkelingen

Pr.

2022

2023

2024

2025

Bestuur

1

10.000

10.000

10.000

10.000

Verkeer en vervoer

3

0

1.197

19.789

19.684

Ruimtelijke ordening

3

0

17.468

17.482

17.482

Diverse taakvelden (Nota Bovenwijks)

3

89.058

-87.110

-187.360

-63.393

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4

54.000

54.000

54.000

54.000

Inkomensregelingen 

5

113.232

113.232

113.232

113.232

Onderwijshuisvesting

6

-25.956

-25.956

-25.956

-25.956

Overhead

7

17.447

42.705

56.284

56.284

Overhead

7

0

-24.000

-24.000

-24.000

Algemene Uitkering

7

-969.076

-839.127

-855.227

-815.654

Overige baten en lasten

7

0

580.000

580.000

580.000

Diverse taakvelden (Nota Bovenwijks)

R

-56.558

55.093

190.240

65.313

Reserve Laanboomgebouw

R

43.148

-54.000

-54.000

-54.000

Totaal

-724.705

-156.498

-105.516

-67.008

+ is tekort, - is overschot

De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.

Structurele Ontwikkelingen

Pr.

2022

2023

2024

2025

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

1

2.000

2.000

2.000

2.000

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

2

7.500

0

0

0

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

3

1.542

1.542

1.542

1.542

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

4

0

0

0

0

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

5

845

0

0

0

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

6

20.077

-7.917

-7.917

-7.917

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

7

-12.348

21.090

21.090

21.090

Verschillen < 25.000 diverse taakvelden

R

Totaal

19.616

16.715

16.715

16.715

Totaal

-1.694.955

131.817

-41.715

-50.293

+ is tekort, - is overschot

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33